Gömda historier

Gömda historier är tysta berättelser som vi ger röst och gestalt i teaterns form. Här kan gränser flyttas, relationer undersökas och mening skapas. Här kan vi glädjas och förfäras och tillsammans med andra uppleva tillvarons många bottnar utan krav på förenkling och tillrättaläggande.

Under 2017-2019 har ADAS fått i uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd att fördjupa vårt arbete med att lyfta fram gömda historier och röster, från främst kvinnor och unga.

Gömda historier finns överallt. I varje familj. I varje kvarter. Det är de berättelser som enskilda eller grupper av människor har om sina liva men som de inte kan tala om. Historier omgärdade av tabun och burna under omständigheter som ställer krav på tystnad. Att göra konst av dem är att lyfta dem ut ur det enskilda, instängda, och in i vår gemensamma historia och de villkor som vi delar som människor. De gömda historierna bär gömd kunskap. Tung kunskap. Inte sällan är det provocerande kunskap om människovärdet, om samhället vi lever i och om vad det innebär att vara människa. En gömd kunskap som sällan stämmer överens med de offentliga uppfattningarna och ofta heller inte med det politiskt korrekta. Den tas inte tillvara, den bagatelliseras, dissas och förnekas. Och bärarna fortsätter att leva i skuggan med det som för de flesta är o-talbart. Här fyller konsten en funktion såsom varande ett rum där identiteter är förhandlingsbara. Där gränser kan flyttas, relationer undersökas och mening skapas. Där en kan glädjas och förfäras och tillsammans med andra uppleva tillvarons många bottnar utan explicita krav på förenkling och tillrättaläggande.

ADAS kulturstrategiska uppdrag 2017-2019

ADAS har fått i uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd att fördjupa arbetet med att lyfta fram gömda historier och röster, från främst kvinnor och unga. I arbetet ingår dessutom att utveckla metoder och samarbetsformer för vidgat deltagande, målgrupper, arrangörskap, spelplatser och att bygga långsiktiga nätverk. Projektet löper under tre år 2017-2019 och bedrivs regionalt.

Syfte & målsättning

Projektet syftar till att utveckla konstnärliga metoder för att artikulera och gestalta tystade och smärtsamma erfarenheter och få dessa att klinga in i de strukturer som osynliggör dem. Hur kan vi gestalta utsattheten och få med oss dess olika ofta ambivalenta aspekter men ändå vara glasklara i vår hållning? Hur kan dessa gestaltningar leda till styrka och klarhet i umgänget människor emellan och i byggandet av vårt gemensamma samhälle?
Projektet vill också skapa och utveckla nätverk i regionen med utgångspunkt i våra teman kring utsatthet, och med fokus på kvinnor och barn. Här har ADAS en lång erfarenhet av ett brett nätverksarbete med bland annat teaterföreningar, socialnämnder, ideella föreningar och kultursekretariat. Det arbetet vill vi fördjupa i och med det här uppdraget.
En av målsättningarna är att under 2018 och 2019 presentera konstnärliga iscensättningar av gömda historier för allmänheten, men också för och med de målgrupper som deltagit i arbetet.

Hur vi arbetar

Projektet innebär ett omfattande fältarbete ute i kommunerna med workshops och djupintervjuer bland unga, unga vuxna och vuxna. Det här arbetet har påbörjats under 2017.
En del av det material och de historier vi samlar in kommer vi att kunna bearbeta konstnärligt. I ett andra steg återknyter vi med nätverken för fördjupande samtal och reflektioner kring hur och var det vi samlat in och bearbetat kan presenteras. I ett tredje steg presenterar vi vårt arbete ute i kommunerna, främst i form av scenkonst – alltifrån uppläsningar till färdiga föreställningar.
Under fältarbetet arbetar vi aktivt med att knyta kontakter, skapa nya samarbeten och nätverka.

En del av det material och de historier vi samlar in kommer vi att kunna bearbeta konstnärligt. I ett andra steg återknyter vi med nätverken för fördjupande samtal och reflektioner kring hur och var det vi samlat in och bearbetat kan presenteras. I ett tredje steg presenterar vi vårt arbete ute i kommunerna, främst i form av scenkonst – alltifrån uppläsningar till färdiga föreställningar.

Under fältarbetet arbetar vi aktivt med att knyta kontakter, skapa nya samarbeten och nätverka.

Kontakt

ADAS musikaliska teater
Konstepidemins väg 6
Ateljé 201
413 14 Göteborg

031 – 82 16 26
070 – 82 16 266

adasmusikaliskateater@gmail.com

Vi stöds av

Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Statens Kulturråd 
Sveriges Författarfond – dramatikerutskottet
Konstnärsnämnden

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund)
Längmanska Kulturfonden 
Wilhelm och Martina Lundgrens
understödsfond